Cherry Cherry

Cherry Cherry
Cherry Cherry

Give and take

Cấp độ

1

Danh tiếng

10

Điểm số

1425

Là thành viên từ ngày: 12/05/2017, đã có 100 bài viết

Bài viết của Cherry Cherry

Chỉ hiển thị 5 bài viết mới nhất.
Speaking is easy: To Tip or Not to Tip
Chủ đề học tiếng anh hôm nay: To Tip or Not to Tip

Speaking is easy: The Beauty of Buffets
Chủ đề học tiếng anh hôm nay: The Beauty of Buffets

Speaking is easy: Chopsticks
Chủ đề học tiếng anh hôm nay: Chopsticks

Speaking is easy: An Expensive Bill
Chủ đề học tiếng anh hôm nay: An Expensive Bill

Speaking is easy: A Far Trip for Food
Chủ đề học tiếng anh hôm nay: A Far Trip for Food